Co robić z danymi osobowymi utrwalonymi na zagubionych komputerach i telefonach?

Jak postępowania z danymi osobowymi, które zostały utrwalone w zagubionych nośnikach:  komputerach, telefonach komórkowych, tabletach, aparatach fotograficznych, pendrive'ach czy dyskach. Okazuje się, że brakuje odpowiednich przepisów prawa, co robić w takich sytuacjach. 

Co robić z danymi osobowymi utrwalonymi na zagubionych komputerach i telefonach?

Rafał Stępniewski

31 sierpnia 2020

Do UODO wpływają pytania od starostów dotyczące dalszego postępowania w przypadku przechowywanych przez nich rzeczy znalezionych, które zawierają w swoich zasobach dane osobowe. W takich urządzeniach mogą być przechowywane bardzo różne dane, nie tylko zwykłe, ale i te należące do szczególnych kategorii danych osobowych, dotyczące sfery prywatnej i intymnej. Nośniki mogą zawierać również informacje objęte tajemnicami prawnie chronionymi lub dotyczyć czynów zabronionych.

Jakie informacje należą do szczególnych kategorii danych osobowych?

Zgodnie z RODO o szczególnych kategoriach danych osobowych możemy mówić w przypadku informacji ujawniających:

  • informacje o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych,

  • informacje o poglądach politycznych,

  • dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,

  • dane dotyczące przynależności do związków zawodowych,

  • dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, w kompetencji starostów leży prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Starosta ma więc obowiązek zabezpieczyć znalezione rzeczy. Ale w przepisach nie ma regulacji dotyczących zakresu odpowiedzialności starostów za dane osobowe zgromadzone w tych sprzętach. Starości nie mają więc jasnych wytycznych, czy wolno im ingerować w zawartość zagubionych nośników danych, na przykład po to, aby ustalić tożsamość właściciela i oddać mu sprzęt. Czy starości powinni zabezpieczyć, czy usuwać dane w przechowywanych sprzętach?

Obecnie starosta chcąc postępować zgodnie z przepisami Ustawy o rzeczach znalezionych, może jednocześnie łamać przepisy dotyczące RODO. Ustawa w określonych sytuacjach nakazuje bowiem staroście przekazanie sprzętu znalazcy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy, jeśli znaleziona rzecz nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru (w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia1), starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się powiat. Taki tryb postępowania powoduje, że znalazca wchodzi w posiadanie danych osobowych znajdujących się w pamięci komputera czy telefonu. A działanie to może już naruszać określone w art. 5 RODO zasady: integralności i poufności, celowości, rzetelności, czy minimalizacji. Prezes UODO w swoim wystąpieniu uzasadnia, że nie wydaje się właściwym rozwiązaniem legalizowanie — poprzez działania starosty — pozyskiwania przez znalazcę rzeczy danych utraconych w sposób naruszający zasady przetwarzania danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, integralności i poufności, a do tego może prowadzić stosownie przepisów ustawy o rzeczach znalezionych w aktualnym ich kształcie.

Prezes UODO uznał, że zagadnienie zgłoszone przez starostów wymaga analizy pod kątem rozważenia wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, dlatego 1 lipca br. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o uregulowanie w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych kwestii dotyczących odpowiedzialności za dane osobowe utrwalone w zagubionych nośnikach. 

W ocenie Prezesa UODO "przepisy Ustawy o rzeczach znalezionych powinny zostać przeanalizowane pod kątem stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych celem wyeliminowania niepewności prawnej istniejącej zarówno po stronie zobowiązanych do przekazania rzeczy znalezionych zawierających dane osobowe, jak i po stronie znalazców pozyskujących wraz z rzeczą dane osobowe".

1Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 187 Nabycie własności rzeczy znalezionej

Samorządy niechętnie powołują Inspektorów Danych OsobowychSamorządy niechętnie powołują Inspektorów Danych Osobowych Dorota Kraskowska

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia
o którym mowa w akrtykule?

Udostępnij:

Newsletter RODO

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach prawnych. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!