nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO

 • Ustawa dostosowujca przepisy krajowe do RODO nadal w fazie projektu

  Ustawa dostosowująca przepisy krajowe do RODO nadal w fazie projektu

  Data: 06 listopada 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  22 października została opublikowana aktualizacja projektu ustawy dostosowującej przepisy krajowe do RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przepisy krajowe sprzeczne z RODO powinny zostać zmienione, a w niezbędnym zakresie również uzupełnione. Prawodawca unijny przewidział dla państw członkowskich 2 lata na to dostosowanie się do nowych standardów ochrony danych osobowych.

  więcej
 • Jak chroni dane dzieci przed nieuprawnionym przetwarzaniem przez szko

  Jak chronić dane dzieci przed nieuprawnionym przetwarzaniem przez szkołę?

  Data: 05 listopada 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Wiele działań podejmowanych przez szkoły wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dzieci i rodziców. W jakich sytuacjach możesz nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych twojego dziecka? W jakich przypadkach szkoły mogą zgodnie z prawem przetwarzać dane uczniów bez wymaganej zgody rodziców? Sprawdź, w jakich sytuacjach twój sprzeciw wobec przetwarzania może okazać się nieskuteczny.

  więcej
 • Czy przekazywanie danych osobowych za granic jest bezpieczne

  Czy przekazywanie danych osobowych za granicę jest bezpieczne?

  Data: 04 listopada 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  RODO ujednoliciło standardy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Ważnym postulatem prawodawcy unijnego jest zasada swobodnego transferu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Ma ona sprzyjać współpracy gospodarczej w ramach Unii. Oznacza to, że przekazywanie danych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) jest bezpieczne. Jednak pozostała kwestia tego, co z ochroną danych osobowych w przypadku ich transferu poza EOG.

  więcej
 • RODO idzie do przedszkola

  RODO idzie do przedszkola

  Data: 23 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  W związku z często pojawiającymi się problemami dotyczącymi interpretacji i stosowania przepisów RODO w placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach, Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej opublikował poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych’’ na temat najczęstszych problemów związanych z przetwarzaniem danych w tego typu instytucjach.

  więcej
 • Monitoring wizyjny w zakadzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Monitoring wizyjny w zakładzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Data: 18 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy nie było dotąd wprost uregulowane w przepisach prawa. Dostosowanie przepisów krajowych do RODO zobligowało polskiego ustawodawcę do unormowania również tego obszaru. Nowelizację kodeksu pracy w zakresie dodania przepisów dotyczących kontrolowania pracowników za pomocą kamer oraz systemów informatycznych wprowadzono na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy weszły w życie 25 maja 2018 roku.

  więcej
 • Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracownikw

  Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracowników

  Data: 16 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. RODO przyspieszyło temat unormowania tego obszaru przez polskiego ustawodawcę. Wraz z RODO weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa pracy. Kodeks pracy został rozszerzony o regulację odnoszącą się do monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 2

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 2

  Data: 09 października 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu na temat rekomendacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Poprzedni tekst dotyczył dwóch obszarów: etapu poszukiwania pracy i rekrutacji. Teraz skupimy się na trzecim obszarze – procesie zatrudniania.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 1

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 1

  Data: 08 października 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał 4 października br. poradnik dotyczący rekomendacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. To bardzo istotny obszar dla każdego przedsiębiorcy. Bez względu na to, w jaki sposób będzie poszukiwał kandydatów do pracy, proces ten zawsze będzie się wiązał z pozyskiwaniem przez niego danych osobowych.

  więcej
 • Dyrektywa policyjna czyli o przetwarzaniu danych osobowych w zwizku z zapobieganiem i zwalczaniem przestpczoci

  Dyrektywa policyjna, czyli o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

  Data: 03 września 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia br. projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę o ochronie danych 2016/680, zwaną policyjną. Jaki jest cel i zakres dyrektywy policyjnej?

  więcej
 • Ocena skutkw przetwarzania komunikat PUODO

  Ocena skutków przetwarzania - komunikat PUODO

  Data: 02 września 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Dnia 24 sierpnia 2018 r. został ogłoszony w Monitorze Polskim pierwszy Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także jako PUODO) z dnia 17 sierpnia 2018 r. W komunikacie zostały wskazane operacje przetwarzania, które wymagają od administratora przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

  więcej
 • Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Data: 31 sierpnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Obowiązek uprzednich konsultacji ściśle powiązany jest z wynikającym z RODO wymogiem dokonywania przez administratorów oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Uprzednie konsultacje w określonych przypadkach powinny być kolejnym etapem działań administratora po przeprowadzeniu oceny skutków przetwarzania, a jeszcze przed rozpoczęciem nowych procesów przetwarzania danych osobowych.

  więcej
 • Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania

  Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania?

  Data: 31 sierpnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  25 maja 2018 to data rozpoczęcia nowego etapu prawnej ochrony danych osobowych. W porządku prawnym Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, najbardziej rozpoznawalne jako RODO, zastąpiło dyrektywę 95/46/WE z 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Wraz z reformą przepisów powstał nowy unijny organ doradczy do spraw zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych.

  więcej
 • Jak wnie skarg do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Jak wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

  Data: 16 sierpnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Skarga do organu nadzorczego stanowi tylko jeden z przewidzianych w przepisach RODO środków ochrony prawnej dla osób, których dane dotyczą. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym, którego kompetencje określa RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: organ nadzorczy, PUODO). Niniejszy artykuł ma pomóc w uporządkowaniu informacji o możliwości wniesienia skargi do PUODO oraz o tym, jak można to obecnie zrobić.

  więcej
 • Zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych

  Zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych

  Data: 25 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Przepisy RODO w powszechnym przekonaniu oznaczają wprowadzenie surowego reżimu w zakresie ochrony danych osobowych, który obciąża przedsiębiorców szeregiem nowych obowiązków. Jednym z takich nowych obowiązków jest zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

  więcej
 • PUODO zamiast GIODO

  PUODO zamiast GIODO

  Data: 24 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jedną z istotnych zmian wprowadzonych na gruncie krajowego porządku prawnego było zastąpienie z dniem 25 maja 2018 roku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nowym organem, który otrzymał nazwę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ta zmiana przyniosła w praktyce?

  więcej
 • Jak zorganizowa konkurs pod rzdami RODO

  Jak zorganizować konkurs pod rządami RODO?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Cały wachlarz działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorców wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów. Po 25 maja 2018 r., od kiedy w całej Unii zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych – realizacja działań promocyjnych kierowanych bezpośrednio do konkretnych osób jest obwarowana dodatkowymi obostrzeniami. Jednym z popularnych działań marketingowych jest konkurs. Jak realizować konkursy zgodnie z prawem, respektując wymogi RODO?

  więcej
 • Jak RODO wpywa na ecommerce

  Jak RODO wpływa na e-commerce?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wprowadzone przez RODO zmiany w istotny sposób dotyczą przedsiębiorców działających w obszarze handlu elektronicznego. O czym powinni pamiętać właściciele e-sklepów w związku z nowymi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?

  więcej
 • Wniosek o przeniesienie danych osobowych

  Wniosek o przeniesienie danych osobowych

  Data: 29 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jedną z wielu nowości, jakie wprowadziło RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest prawo do przenoszenia danych. Jak powinien wyglądać wniosek osoby, która chce skorzystać z tego prawa i kiedy przeniesienie danych pomiędzy Administratorami jest możliwe?

  więcej
 • Wniosek o sprostowanie danych osobowych

  Wniosek o sprostowanie danych osobowych

  Data: 26 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Zgodnie z RODO każdy Administrator zobowiązany jest do tego, aby zgromadzone przez niego dane były aktualne. Również osoby, których dane dotyczą, mają prawo do zgłoszenia Administratorowi wszelkich nieprawidłowości w danych lub konieczności ich sprostowania. Jak wygląda procedura aktualizacji danych osobowych?

  więcej
 • Tre zgody i obowizki informacyjne wedug RODO

  Treść zgody i obowiązki informacyjne według RODO

  Data: 24 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jak powinna wyglądać zgoda by była poprawna według przepisów RODO? Kiedy trzeba zbierać zgodę, a kiedy nie. Jakie obowiązki informacyjne trzeba spełnić zbierając dane osobowe.

  więcej
NASTĘPNA
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
RODO Magazyn