nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych osobowych

Autor: Rafał Stępniewski Data: 09 maja 2016

Jedną z zalet powołania administratora bezpieczeństwa informacji jest brak konieczności zgłaszania prowadzonych zbiorów do rejestru GIODO (jeśli nie zawierają tzw. „danych wrażliwych”), natomiast taki rejestr administrator bezpieczeństwa informacji musi prowadzić wewnętrznie w firmie.

Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej lub papierowej i musi zawierać wykaz wszystkich zbiorów prowadzonych przez administratora danych.Każdy zbiór w rejestrze musi zawierać następujące informacje:

 • nazwa zbioru danych;
 • oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
 • oznaczenie przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;
 • oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie umowy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;
 • podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
 • cel przetwarzania danych w zbiorze;
 • opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
 • zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
 • sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
 • sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
 • informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Ponadto administrator bezpieczeństwa informacji obowiązany jest podać datę wpisu każdego zbioru danych do rejestru, a także datę ostatniej aktualizacji informacji w każdym ze zbiorów danych. Historia zmian zachodzących w odniesieniu do każdego ze zbiorów musi zawierać co najmniej:

 • informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie);
 • datę dokonania zmiany;
 • informację o zakresie zmiany.

W korelacji do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez GIODO również rejestr prowadzony przez administratora bezpieczeństwa informacji ma charakter jawny. Oznacza to, że rejestr musi być udostępniony do przeglądania w powszechnie zrozumiałej formie dla każdej zainteresowanej osoby. Przepisy przewidują sposoby udostępniania rejestru prowadzonego zarówno w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej.

W przypadku rejestru elektronicznego administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia go do przeglądania w co najmniej jednej formie spośród następujących:

 • na stronie internetowej administratora danych, przy czym na stronie głównej umieszcza się odwołanie umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru,
 • na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie lub miejscu zamieszkania tego administratora,
 • przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych.

W przypadku rejestru prowadzonego wyłącznie w formie papierowej konieczne jest udostępnienie jego treści do przeglądania w siedzibie lub miejscu zamieszkania administratora danych.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn