nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Prawo do bycia zapomnianym według RODO

Autor: Rafał Stępniewski Data: 13 października 2017

Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) wejdzie w życie już za niecały rok - w maju 2018 roku. Spośród wielu zmian, jakie wprowadzi ta ustawa warto zwrócić uwagę szczególnie na tak zwane prawo do bycia zapomnianym. Na czym ono polega i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z zapisami w artykule 17. RODO osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do zgłoszenia administratorom żądania o ich natychmiastowe usunięcie. Równocześnie administrator ma obowiązek natychmiast taką prośbę spełnić - o ile spełniony zostanie jeden z poniższych warunków (cytat z rozporządzenia):

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie (...) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Administrator - jeśli prośba o usunięcie danych zostanie rozpatrzona pozytywnie - ma również obowiązek (w przypadku wcześniejszego upublicznienia danych osobowych - np. na stronie internetowej) zgłosić takie żądanie również pozostałym administratorom, którzy przetwarzają dane osoby, która skorzystała z prawa do bycia zapomnianym. Usunięte mają być zarówno kopie tych danych jak i wszelkie odnośniki do nich, które znajdują się w innych miejscach.

W rozporządzeniu jednak znajduje się zapis, który określa, że czynność ta powinna zostać wykonana jedynie w przypadku, kiedy jej przeprowadzenie nie będzie wymagało nadmiernych środków technicznych oraz kosztów.

Z prawa do bycia zapomnianym mają możliwość skorzystać zarówno osoby, które same wyraziły zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, lub kiedy informacje te zostały pozyskane przez administratora w wyniku prowadzonych działań promocyjnych czy reklamowych.

Kiedy nie można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

Nie w każdej sytuacji można skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych, szczególnie, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:

 • w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (...);

 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (...);

 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku kiedy administrator ustali, że wniosek o usunięcie danych osobowych jest bezzasadny, może on odmówić jego rozpatrzenia - za każdym jednak razem informując wnioskującego o tym fakcie (wraz z uzasadnieniem).

Polecamy również artykuł na temat tego, jak usunąć swoje dane osobowe z wyszukiwarki Google.

Konieczność przestrzegania przepisów

Należy pamiętać, że czas na wprowadzenie odpowiednich procedur odnośnie rozpatrywania oraz ewentualnego usuwania danych osobowych wnioskodawców upłynie wraz z dniem, kiedy RODO wejdzie w życie, czyli 25 maja 2018 roku.

Niedostosowanie się do przepisów skutkować bowiem będzie dotkliwymi karami, sięgającymi nawet 20 milionów euro.

Więcej o RODO oraz o innych zmianach, jakie wprowadzić ma to rozporządzenie można przeczytać w tym miejscu.

 

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn