nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Autor: Rafał Stępniewski Data: 05 maja 2016

Jedną z podstawowych kwestii w obszarze ochrony danych osobowych jest poprawne ustalenie, czy w konkretnym przypadku, podmiot, który przetwarza dane osobowe, spełnia definicję „administratora danych” określoną w ustawie.

Po pierwsze, przepisy ustawy mają zastosowanie do:

  • organów państwowych,
  • organów samorządu terytorialnego,
  • państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych,
  • podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
  • osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkowa, zawodowa lub dla realizacji celów statutowych.

Po drugie, powyższy podmiot musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w państwie trzecim, o ile przetwarza dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż „państwo trzecie” w rozumieniu ustawy to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce, w pkt 2 powyżej chodzi o podmioty mające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Po trzecie, podmiot przetwarzający dane musi decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

W przypadku spełnienia trzech powyższych przesłanek podmiot przetwarzający dane osobowe staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów, a w konsekwencji obowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków formalnych i praktycznych zmierzających do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn