Ile trwa szkolenie BHP?

Szkolenie BHP – co zobowiązuje pracodawcę do jego przeprowadzenia? Jakie są rodzaje szkoleń? Jak często należy je przeprowadzać?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 18 stycznia 2024

Jakie przepisy obligują do przeprowadzenia szkolenia BHP?

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Wszystkie szkolenia z zakresu bhp, według art. 2373 § 3 Kodeksu pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas takiego szkolenia jest zależny od stanowiska. Zwykle trwa od 2 do 8 godzin i kończy się testem utrwalającym pozyskaną wiedzę.

Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?

Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń: wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne — zorganizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe — są powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

1(22) 2024 SECURITY MAGAZINE1(22) 2024 SECURITY MAGAZINEMonika Świetlińska

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych: w Kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy oraz w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem do pracy, dotyczy trzech typów pracowników: nowozatrudnionych, studentów odbywających praktykę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy ma zapewnić zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy (wszystkimi występującymi na danym stanowisku, mogącymi prowadzić do wypadków w pracy lub chorób zawodowych: niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi i psychospołecznymi) występującymi na stanowiskach pracy. Taki instruktaż pozwala także na zapoznanie się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku dotyczy:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa wyżej
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy odbywa instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe ma aktualizować i ugruntować wiedzę oraz umiejętności dotyczące BHP, a także zaznajomić z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z tej dziedziny. Szkolenie okresowe odbywają pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści, pracownicy na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz każdy, kogo praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści, powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Pozostali pracownicy w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi tu o takie podmioty jak np. placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, szkoła ponadpodstawową, podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki, stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP podczas pracy zdalnejBHP podczas pracy zdalnej Mikołaj Frączak

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe należy przeprowadzić:

  • co najmniej raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne
  • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • raz na 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP
  • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie, dla której ustalono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, którą opracowuje i dokumentuje pracodawca, wynika, że jest to konieczne.

Gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności o kategorii ryzyka wyższej niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub z oceny ryzyka zawodowego wyniknie taka konieczność, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie BHP w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!