nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Dane osobowe

Autor: Rafał Stępniewski Data: 05 maja 2016

Podstawowym zagadnieniem dotyczącym problematyki przetwarzania i ochrony danych osobowych jest ustalenie czym w rozumieniu obowiązujących przepisów są dane osobowe i kiedy możemy mówić, iż firma przetwarza dane osobowe. W celu udzielenia poprawnej odpowiedzi na to pytanie warto zapoznać się regulacjami określonymi w obowiązujących przepisach.

Wszelkie niezbędne definicje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Przepisy ustawy zawierają trzy przesłanki pozwalające na ocenę czy konkretna informacja jest daną osobową.

Informacja staje się daną osobową jeżeli:

  • dotyczy zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
  • osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne,
  • umożliwia określenie tożsamości osoby bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych przesłanek mamy do czynienia z daną osobową, a w konsekwencji podlega ona ochronie określonej w przepisach ustawy.

Szczególną kategorią danych osobowych są tzw. „dane wrażliwe”. Zgodnie z przepisami ustawy są to dane, które ujawniają: 

  • pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • poglądy polityczne,
  • przekonania religijne lub filozoficzne,
  • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
  • dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,
  • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,
  • dotyczące innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

W odniesieniu do „danych wrażliwych” obowiązują nieco inne zasady ich przetwarzania w kontekście podstawy przetwarzania oraz rejestracji zbiorów danych w GIODO.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn